Privacy Policy


การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ในบริการ ETrackings ซึ่งในที่นี่จะเรียกว่า เว็บไซต์ ETrackings

ETrackings ให้ความสำคัญในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยิ่ง จึงจัดทำ นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ของผู้ใช้บริการ ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ ETrackings ดังนั้น

ทั้งนี้ การติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์หรือเข้าใช้บริการของ ETrackings ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ให้ ถือว่าท่านยินยอมผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ทุกประการ


การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ETrackings เป็นผู้ให้บริการรวบรวมบริษัทขนส่ง มาไว้ในระบบเดียว ง่ายต่อการเชื่อมต่อและเลือกใช้บริการที่หลากหลายด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย ทางเว็บไซต์ ETrackings มีความจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์ ETrackings จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้แก่ หมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
  3. นอกจากนั้นเพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ เว็บไซต์ ETrackings จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

เว็บไซต์ ETrackings ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ รวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เว็บไซต์ ETrackings ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เว็บไซต์ ETrackings จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ สรอ. เท่านั้น
  2. เว็บไซต์ ETrackings ขอแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการ หรือผู้เข้าสู่ระบบ หรือผู้ทำรายการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการก็ตาม ได้นำข้อมูลเข้าสู่ระบบทางคอมพิวเตอร์ จะมีสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว
  3. ในกรณี เว็บไซต์ ETrackings ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของ เว็บไซต์ ETrackings เป็นต้น เว็บไซต์ ETrackings จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซต์ ETrackings
  4. ทั้งนี้ การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ โดยผู้ใช้งานสามารถขอลบให้ข้อมูลได้โดย ติดต่อเรา

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ ETrackings จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึง หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่าง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เว็บไซต์ ETrackings จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น


การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ ETrackings ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ สรอ. สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชมทั้งนี้ สรอ. จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซต์ ETrackings เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ ETrackings ต่อไป


การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ ETrackings อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซต์ ETrackings จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ เว็บไซต์ ETrackings

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เว็บไซต์ ETrackings ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ เว็บไซต์ ETrackings ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ เว็บไซต์ ETrackings ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนเว็บไซต์